DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dotace v roce 2008

Zlínský kraj přispěl ze svého rozpočtu v roce 2008 na restaurování dvou oltářních pláten, která jsou hodnotnou součástí interiéru baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje:

  • obraz "Svatí cisterciáckého řádu", který je dominantou stejnojmenné boční kaple;
  • plátno hlavního oltáře "Nanebevzetí Panny Marie", který má v rámci stavby kardinální význam jak pro svoji uměleckou hodnotu tak také tématiku.

Autorem obou barokních obrazů je jezuitský malíř Ignác Raab SJ, přičemž u plátna Nanebevzetí Panny Marie vycházel malíř ze starší Paganniho předlohy.

Obraz "Svatí cisterciáckého řádu"

Finanční dotace ZK: 40.000,- Kč.
Podíl vlastníka (ŘKF Velehrad): 25.400,- Kč.
Restaurování obrazu je již dokončeno a dílo je uloženo v restaurátorském ateliéru ak. malířky Radany Hamsíkové. Na Velehrad bude obraz transportován v průběhu příštího roku společně s hlavním oltářním plátnem, jehož restaurování bude v následujícím roce dokončeno.

Obraz "Nanebevzetí Panny Marie"

Restaurátorské práce jsou rozvrženy na dva roky. I. etapa (rok 2008) - zahájení restaurování obrazu:
Finanční dotace ZK: 100.000,- Kč
Podíl vlastníka (ŘKF Velehrad): 39.800,- Kč
Celkové náklady na restaurování: 470.800,- Kč.
Termín dokončení: rok 2009
Restaurátorské práce provádí: ak. mal. Radana Hamsíková a ak. mal. Dagmar Hamsíková.

Barokní sochy deponované v zahradě

Barokní sochy, jež jsou nyní dočasně umístěny ve farní zahradě, původně zdobily průčelí konventního kostela. Sochy byly vytvořeny patrně domácím umělcem kolem roku 1700. Jejich estetický účin počítal s postavením diváka, jež na ně měl pohlížet z výrazného podhledu a byly sochány jako součást monumentální architektury.
Zatímco barokní socha Panny Marie zůstala na původním místě ve výklenku frontonu v mezivěží, zbylé barokní sochy byly sneseny kolem roku 1898 v souvislosti s opravami věží po velké vichřici, která Velehrad postihla 14. srpna 1890. Do výklenků byly vsazeny nové sochy, jež kol. 1898 vytvořil Ferdinand Neumann z Kroměříže. Vzhledem k tomu, že rozmístění a ikonografie soch zůstala zachována, následuje popis původního uspořádání: Pod již zmíněnou sochou Panny Marie s Jezulátkem jsou ve dvou řadách sochy apoštolů a světců: V Horní řadě (zleva) jsou to sv. Benedikt, Jan Křtitel, apoštol Jan a sv. Bernard. V nižší řadě jsou to v krajích nikách svatí Petr a Pavel a po stranách portálu sv. Cyril a Metoděj.
Původní barokní sochy byly postaveny na zeď, která do roku 1990 stála naproti školy (nyní mateřské školky). Tato instalace byla problematická, neboť, jak již bylo zmíněno výše, sochy byly proporčně koncipovány tak, že se na ně divák díval ze značného podhledu a nadto z velké dálky. V době příprav příjezdu papeže Jana Pavla II. na Velehrad byla v souvislosti s úpravou prostranství zeď stržena a sochy se ocitly deponovány do farní zahrady. V rámci řešení úpravy ploch poutního velehradského areálu se hledá nyní místo pro jejich důstojnou prezentaci.
Za tímto účelem byl vypracován návrh na jejich restaurování, přičemž prostředky na vytvoření této studie ve výši 20.000,- Kč poskytl Zlínský kraj. Vlastník se podílel částkou 7.250,- Kč.

Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019